Оценяване съответствието на инвестиционните проекти

Строителен надзор

Консултантски услуги

Инвеститорски контрол

Строително Проектиране

Технически паспорт на строежа

Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ПБЗ; ПОИС)

 
       
   

 
   

 
   

 
       
 
    
Необходими документи за разрешение за ползване

I. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. и допълненията към нея.

1. Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл.137, ал.1 от ЗУТ, удостоверяващи спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ.

Както следва:

- За строежите от първа до трета категория – образци № 2 (2а), № 3, № 4, № 5, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16 и № 17;

- За строежите от четвърта и пета категория – образци № 2 (2а), № 3, № 4, № 7, № 12, № 14 и № 15

2. Непосочените в т.1 образци се използват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, както и по искане на един от участниците в строителството.

3. Всички обстоятелства свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, изпълнени строителни и монтажни работи, работи подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на СМР и други се документират от преставителите по страните по сключените договори, при влязло в сила Разрешение за строеж удостоверено със заверка от органа, който го е издал.

II. Искане за назначаване на Държавна приемателна комисия за строежите от първа до трета категория - необходими са следните задължителни документи:

1. Писмено искане от Възложителя(ите);

2. Платена такса по банков път по тарифа 14

3. Окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор;

4. Констативен акт обр. 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ и акт обр.14 за приемане на конструкцията;

5. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);

6. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;

7. Договор и лиценз на фирмата за строителен надзор;

8. Договор за строителство със съответно регистриран изпълнител в Камарата на строителите в България според категорията на строежа;

9. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа с резултатите от проверките за достигнатите контролирани нива;

10. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа;

11. Скица за проектиране и извадка от действащ ПУП;

12. Заверена заповедна книга на обекта;

13. Удостоверение по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, издадено от съответната Община;

14. Удостоверение на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър;

15. Договор за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа с ВиК дружеството, обслужващо обекта;

16. Удостоверение от Електроразпределителното дружество, обслужващо обекта, че същия е присъединен към електроразпределителната мрежа и копие от Разрешение за ползване на външното ел. захранване от РДНСК;

17. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството – обр.5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, бетонов дневник;

18. Декларации за съответствие на всички материали вложени в строежа: бетон, армировъчна стомана, тухли, цимент, топлоизолационни, хидроизолационни и гипсокартонени плоскости, тръби, кабели и проводници и др.;

19. Сертификат за акредитация на ел.лаборатория и протоколи от замерване на същата ел.лаборатория;

20. Декларации за съответствие на съоръжения с повишена опасност;

21. Акт за първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност.

III. Задължителни документи за регистриране на строеж от четвърта категория и издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация:

1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към която прилагат:

- Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);

- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
- Заверена заповедна книга;

- Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

- Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;

- Всички актове и протоколи, съставени по време на строителството – обр.3, 4, 5, 7, 12

- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

- Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

- Удостоверение по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, издадено от съответната Община;

3. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

4. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

IV. Задължителни документи за регистриране на строеж от пета категория и издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация:

1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2. Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

4. Заверена заповедна книга от строителния техник на строежа;

5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

6. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;

7. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството – обр.3, 4, 5, 7, 12;

8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

9. Документ от Агенцията по геодезия , картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

10. Удостоверение по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, издадено от съответната Община;

11. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

12. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

 
   


                                                                        Всички права запазени | Уеб дизайн - В138 ООД

начало | документи | контакти | връзки